?авка Темной ?агии


?зоб?ажение

?об?ого в?емени с??ок, ?важаем?е ?н?е!
Нас?ало в?емя п?ио?к???? ??мн?? завес? над ?айн?ми ?аз?або?ками ???-о?дела ?невного ?озо?а и по сек?е?? ?ассказа?? ?ам о плани??ем?? нами ап?ел?ски? ме?оп?ия?ия?, ко?о??е б?д?? п?оводи??ся ?а?им поко?н?м сл?гой п?о?ессо? ,мг0 совмес?но с моими коллегами, п?и подде?жке Админис??а?ии и ?агис??а?а.

 


?зоб?ажение

На мо?на??? колки? лапа?
?лка в дом п?иноси? запа?:
?апа? ?вои ?азог?е?ой,
?апа? свежес?и и ве??а,
? заснеженного леса,
? ???? сл??н?й запа? ле?а.
(Ю.Ще?баков)

С давни? по? новогодние п?аздники ? нас ассо?ии????ся с вол?ебс?вом и, коне?но же, с де?с?вом. ? э?и дни невол?но вспоминае??, как ?ебенком п?ос?пался 1 янва?я и с?аз? же бежал к елке иска?? желанн?й пода?ок. ? п?еддве?ии п?аздника во все? го?ода? на?инае?ся с?мас?ес?вие ?? повс?д? ?азве?ива?? плака?? и ги?лянд?, ?с?анавлива?? елки, л?ди спе?а? к?пи?? пода?ки своим ?одн?м и близким, а ?акже зак?пи?? всякие мело?и для новогоднего с?ола.

 


?зоб?ажение

?с?о?ник кле??а?ки, ви?аминов, мик?оэлемен?ов и сил?ней?ее за?и?ное с?едс?во о? не?ис?и в кан?н ?ня все? Свя???. Т?ква ?е?ез нескол?ко дней с?ане? главн?м дейс?в???им ли?ом (в п?ямом см?сле слова) г?яд??его п?аздника Хэлло?ин. С?и?ае?ся, ??о в но?? на 1 нояб?я, демон? и зл?е д??и п??а??ся покин??? ?а?с?во м???в??. ? именно ??ква с ж??кой ??м?лкой с ?о??а и све?ой вн???и на п?о?яжении ?же нескол?ки? веков сл?жи? заг?ади?ел?н?м ба??е?ом межд? дв?мя ми?ами.

 


?зоб?ажение

Сил? Све?а и Т?м? с?олкн?лис? с в?с?ими силами. ?н?е вс??пили в с?ажение с ?е??овн?м ?огом ?лимпа и ?овели?елем ?одземного Ца?с?ва. Цикл с?а?ей об эвен?а? в С?м?аке о?к??вае? ?ассказ о квес?е, в ко?о?ом ?н?е о?п?авля??ся на поиски д?евнего а??е?ак?а.

 


?зоб?ажение

?дни?, как пал??ев на ??ке, д??ги? по пал??ам ?же не пе?ес?и?а??. Абсол??? и ?опло?ения ?? сил?ней?ие бой?? ?оскв?-?ной и к??пней?ий кад?ов?й по?ен?иал для о?ганиза?ий С?м?а?ной с?оли??. ?о?ов? ли они ?аска?а?? мая?ник баланса или си??а?и? в С?м?а?ной с?оли?е по-п?ежнем? кон??оли???? об??н?е ?? и «коп?»? ??о влияе? на ?асс?ановк? сил в ?оскве-?ной? Анализи??ем вмес?е.

 


?зоб?ажение

Цена в?год? ?? нескол?ко с??ок без сна. На ?ТА?е на дня? в ?е?ение по??и ???? с??ок ?ли безос?аново?н?е ?о?ги. На п?илавки б?ло в?б?о?ено более дв??со? ?ова?ов по единой с?оимос?и. Fix-price сос?авил 1 ??бл?. ??и?иной неб?валого за последние нескол?ко меся?ев ажио?ажа на ?ова?но-а??е?ак?ной би?же с?ала л?бов?.

 


alt

«Нас?оя?ая ?ее?ия», как и обе?али. Неожиданн?е пода?ки, п?ия?н?е с??п?из? и п?аздни?н?е позд?авления! 9 авг?с?а жи?ели ?оскв?-?ной о?ме?или 10-ле?иний ?билей С?м?ака. Со?ни го?ожан в??ли на ?ли??, ??об? п?иня?? ??ас?ие в массов?? ме?оп?ия?ия?, о?ганизованн?? спе?иал?но в ?ес?? ?о?жес?ва.

 
<< Начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 47